ラインアップ

  • FLR1190T5□
  • FLR885T5□
  • FLR580T5□
  • FLR425T5□
  • FLR300T5□

※形式の□は光源色

ランプ形式(例)は「FLR」等=「ランプ種別」・「1190」等=「管長」・ 「T5」等=「管径」・「EX-N」等=「光源色」、光源色は「EX-N NK NRM NEX NA」、 ランプ寸法は管径=T5(15.5mm)・口金=G5、主な用途は冷凍・冷蔵ショーケース照明